Tulevaisuuden kunta, tulevaisuuden Kurikka

Teksti: Anna-Kaisa Pusa

Kurikan kaupungin talousarvio 2022 – Kaupunginjohtajan katsaus

Talousarviokirjassa on Kurikan kaupungin strategiaa noudattava esitys maksuttomasta varhaiskasvatuksesta kaikille kurikkalaisille päivähoitoikäisille kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus on käynyt asiasta laajaa keskustelua, perehtynyt eri näkökulmiin ja nähnyt maksuttoman varhaiskasvatuksen merkittävänä panostuksena kaupungin tulevaisuuteen lapsimyönteisenä kuntana. Kaupunginhallitus päätöksellään esittää kaupunginvaltuustolle maksutonta varhaiskasvatusta yhtenä keskeisenä ratkaisuna kaupungin lapsi- ja perhemyönteisyydestä laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden lisäksi.

Elämme nyt Suomen historian suurta kuntamurroksen aikaa. Tällä kuntavaalikaudella Suomen kuntien järjestämisvastuu sote-palveluista siirtyy hyvinvointialueille, ja kansalaisille tärkeät palvelut eivät ole enää vuonna 2023 kuntien valtuustojen ja hallitusten käsissä. Hyvinvointialueen muodostamiseksi käydään aluevaalit 23.1.2022, ja silloin valitaan alueelliset päättäjät rakentamaan maakuntien kokoisia sosiaali- ja terveyspalveluita ja kehittämään sote-palveluiden rakenteita 1.1.2023 lukien. Maakuntien virkamiehistä valittu väliaikaishallinto VATE huolehtii valmistelusta 28.2.2022 saakka, jotta maaliskuussa 2022 aluevaltuusto ja aluehallitus voivat aloittaa työnsä. Tämän lakiuudistuksen voimaantulo tarkoittaa vapaaehtoisten kuntayhtymien purkamista ja purkautumista. Tästä syystä myös JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän purkamiseen liittyvät neuvottelut aloitetaan Ilmajoen kunnan kanssa keväällä 2022.

Koronapandemia ei ole vielä väistynyt Suomesta, ja väestön rokotekattavuutta pyritään yhä edelleen nostamaan. Tietyt ammatti- ja väestöryhmät ovat jo saaneet kolmannen koronarokotteen. Sote-palveluiden tuottamiseen pandemia on vaikuttanut jo kahden vuoden ajan ja se on vaikeuttanut myös pitkäjänteistä sote-palveluiden kehittämistä. Kaupungin väestökehitys näyttää koronan aikana kääntyneen positiivisempaan suuntaan, ja työikäisiä sekä lapsiperheitä on muuttanut kaupunkiin. Yritysten kasvun kannalta kaupunki tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Sitä edistäviä keskusteluita ja ratkaisuja haetaan eri foorumeilla yhdessä yritysten, SeAmkin ja Sedun kanssa.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu on käynnistynyt 1.3.2021 alkaen. Kurikan kaupunki muodostaa yhdessä Alavuden, Kauhajoen, Teuvan, Isojoen, Karijoen ja Soinin kanssa Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyden kuntakokeilualueen. Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi vastaa kuntakokeilun hallinnoinnista ja koordinoi kokeilun kokonaistoteutusta sekä toimii kokeilualueen kuntien yhteystahona TE-hallinnon ja ministeriöiden suuntaan sekä huolehtii tiedonkulusta kokeilualueen kunnille. Kuntakokeilun tehtävistä on säädetty laki, joka on määräaikainen ja on voimassa 1.3.2021-30.6.2023. Lain voimassaololle ollaan säätämässä jatkoa vuoden 2024 loppuun, koska hallitusohjelmassa on sitouduttu pysyvän kuntavetoisen työllisyyspalvelurakenteen luomiseen kokeilujen välittömäksi jatkoksi. TE-palvelut siirtyvät pysyvästi kunnille tällä valtuustokaudella, vuoden 2024 aikana. Ministeriön työryhmä on linjannut valmistelun osalta, että palvelut voidaan siirtää kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Toiminta tulee perustumaan kuntien yhteistoimintaan keskinäisin sopimuksin kuntalain mukaisesti.

Vuoden 2022 alusta Kurikka vastaa koko Etelä-Pohjanmaan sekä Laihian ja Kristiinankaupungin lomituspalveluiden hoitamisesta. Maatalouslomitus- ja turkislomituspalveluja tuotetaan 20 kunnan alueella. Vuonna 2022 Kurikasta tulee lomituspäivien määrällä mitattuna Suomen suurin paikallisyksikkö. Melan arvion mukaan Etelä-Pohjanmaan alueella lomitetaan ensi vuonna noin 64 000 lomituspäivää. Kurikan visio on olla Suomen paras ja rohkein maaseutukaupunki 2025. Lomituspalveluiden laajeneminen ja Melan osoittama luottamus Kurikan kaupunkia kohtaan oli yksi askel tuota valtuuston hyväksymää visiota kohti.

Suuri lomitusalue mahdollistaa lomittajien joustavan käytön kuntarajojen yli, ja hallinnon henkilöstön suurempi määrä turvaa lomitusten järjestämisen myös poikkeustilanteissa. Paikallisyksikön toimintatavat pyritään yhtenäistämään niin, että palvelu koko alueella on asiakaslähtöistä, yhdenmukaista ja tasapuolista. Lomituksia hoidetaan noin 270 vakituisen lomittajan voimin. Lisäksi käytössä on määräaikaista lomitustyövoimaa.

Keväällä 2022 Kurikan valtuusto aloittaa nykyisen strategian arvioinnin ja uudistamisen. Strategiaa on tarkoitus uudistaa kaiken ikäisiä kuntalaisia, nuorisovaltuustoa, vanhusneuvosto ja vammaisneuvostoa osallistamalla sekä aktiivisella keskustelulla kylissä ja taajamissa. Mikä on tulevaisuuden tavoitteemme ja visiomme? Mihin suuntaan menemme? Minkälainen on Kurikka viiden tai kymmenen vuoden päästä? Yhtenä kivijalkana strategian työstämisessä on tiedolla johtaminen. Tiedon avulla, päätöksenteon arvioinnilla ja siitä lähtevällä visioinnilla luodaan Kurikan kaupungille suuntaviivoja tulevaisuuteen.

Strategiatyön keskellä on tarkoitus pysähtyä keskustelemaan murroksen keskellä olevasta energian ja sähkön tuotannosta. Kurikan omistajuus Fortum Oy:ssä ja Neste Oy:ssä on 90 vuoden takaa. Silloin Kurikan kunta pankin talletusten takaajana osti omistukseensa pankilta Jyllinkosken sähkön 888 osakkeesta 500 kpl 1200 mk:n kappalehintaan vuonna 1932. Poikkeuksellisesti talousarvion 2022 liitteenä on Veli Pienimäen kertomus Kurikan sähkölaitososakkeiden historiasta. Se on kertomus taitavasta omistajuudesta ja yhtiöiden muodostamisen hallinnasta. Voisiko Kurikan kaupunki toistaa nyt historiaansa?

Kurikan kaupungin alueella on suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa 10 tuulivoimapuistoaluetta. Lähivuosina toteutuu mahdollisesti 128 tuulivoimamyllyä. Kurikan kaupungin alueella tulee siis tapahtumaan merkittävää sähkön tuotantoa. Siitä syystä on strategiatyöskentelyn aikana hyvä pysähtyä pohtimaan, voisiko kaupungin rooli olla muukin kuin kaavoittaja, vaikkapa omistaja? Kaupungin alueella sijaitsevat turvesuot herättävät kiinnostusta aurinkovoimalakenttinä. Kurikan Kaukolämpö Oy:n kanssa onkin suunniteltu kaksi energian ja sähköntuotannon keskusteluiltaa tammikuulle, jotta ajankohtaisen tiedon pohjalta voidaan keskustella myös sähkön ja energian tuotantoon liittyvistä kysymyksistä osana kaupungin strategiaa. Strategiatyöhön on muutenkin keskeistä liittää koko konsernin johtamiseen liittyviä kysymyksiä ja kaupungin omistajaroolin merkitystä tytär- ja osakkuusyhtiöissä.

Kansainvälistyminen on yksi kaupungin strategian neljästä painopistealueesta, ja sitäkin on hyvä nyt vahvistaa, kun uudet EU:n rakennerahastokaudet- alkavat. Valtioneuvosto hyväksyi 21.10.2021 EU:n alue- ja rakennepolitiika  kansallisen ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Uusi ohjelmakausi käynnistyy Suomessa marraskuussa 2021. Ohjelman läpileikkaavina teemoina korostuvat hiilineutraalius, digitaalisuus ja muuttuva työelämä.

Hyviä kehittämishankkeita yhdessä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistoverkostojen, yritysten, kylien ja muiden kuntien kanssa tulisi nyt suunnitella ja kehittää, jotta alueemme kehittäminen ja TKI-toiminta vahvistuisi.

Vapaa-ajan palveluihin kaupungissa panostetaan edelleen vahvasti. Kiuaskallion kehittämishanke lähtee etenemään tulevana vuonna, ja palloiluhallin rakentaminen käynnistyy osana Kurikan Jäähalli Oy:tä. Ulkoilureittejä ja niiden markkinointia on pyritty parantamaan mm. matkailun vahvistamiseksi. Uuden kirjastoauton suunnittelu on loppuvaiheessa, ja pian saamme luopua pitkään palvelleista kirjastoautoista ja siirtyä käyttämään uutta monipalvelu-kirjastoautoa, jonka toiminnot toivottavasti palvelevat kuntalaisia ja kyliä monin tavoin. Kulttuurin näyttelytilojen tarvetta pyritään tuomaan esiin uuden kaupungintalon suunnittelussa. Kaupungissa olisi tarve pysyväisnäyttelytiloille sekä vaihtuville näyttelyille. Matkailun informaatiopistettä ei ole Kurikassa, ja varsinkin kesäisin sitä kysytään yhä enemmän.

Kurikan kaupungin talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2025 ovat vahvojen investointien ja tulevaisuuteen katsovan kehittyvän kaupungin kirjanen; rakenteilla on Jalasjärven koulukeskus, ja Tuiskulan uusi koulu valmistuu, Sote-keskusta rakennetaan ja perhekeskusta suunnitellaan aktiivisesti. Kaupunki muuttuu rakenteeltaan tulevina vuosina, ja väestöön liittyvät palvelurakenne ja palveluverkkokysymykset tulevat olemaan pohdinnan paikka. Kurikka luottaa hyvään kaupungin tulevaisuuteen ja pyrkii turvaamaan kuntalaisilleen, yrittäjilleen ja maataloustuottajilleen yhä paremmat ja elinvoimaisemmat palvelut. Kiitos henkilöstölle kestävyydestä ja joustavuudesta pandemian yhä jatkuessa. Yhdessä päättäjien, kuntalaisten, yritysten ja maataloustuottajien kanssa luomme elinvoimaista ja hyvää tulevaisuutta Kurikkaan!

Anna-Kaisa Pusa
Kaupunginjohtaja